تشکیل تیم

تشکیل تیم

زمان باقی مانده برای ثبت نامدانش آموزان اتباع خارجی مقیم ایران برای ثبت نام، کشور ایران را انتخاب کنند.
دانش آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور برای ثبت نام، کشور ایران را انتخاب کنند.
(شماره همراه فعال در ایران وارد شود)


select
مشخصات سرگروه

تشکیل تیم


شماره همراه معتبر و در دسترس وارد شود

حساب کاربری شما ساخته شد


حساب کاربری شما ساخته شد و کلمه عبور برایتان پیامک شد!

ممکن است به دلیل مسدود بودن پیامک های تبلیغاتی، پیامک کلمه عبور را دریافت نکنید.
در این صورت کد ملی خود را به شماره 09190757135 تلگرام نمایید تا کلمه عبور حداکثر ظرف مدت 24 ساعت آینده برای شما ارسال شود.\

ورود

انتخاب پایهابتدایی دوره اول
(اول، دوم و سوم ابتدایی)
ابتدایی دوره دوم
(چهارم، پنجم و ششم ابتدایی)
متوسطه دوره اول
(هفتم، هشتم و نهم)
متوسطه دوره دوم
(دهم، یازدهم و دوازدهم)
تشکیل تیم تشکیل تیم

پسر

دختر


تیم شما چند نفر است؟

تشکیل تیم تشکیل تیم

دو نفر

سه نفر


مشخصات افراد

سرگروه تیم
در صورتی که از طریق پژوهشسرا با مسابقه نور آشنا شده اید، نام پژوهشسرا را مشخص کنید
(11 رقم برای اتباع خارجی مقیم ایران)
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی
عضو تیم
در صورتی که از طریق پژوهشسرا با مسابقه نور آشنا شده اید، نام پژوهشسرا را مشخص کنید
(11 رقم برای اتباع خارجی مقیم ایران)
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی

مشخصات افراد

سرگروه تیم
در صورتی که از طریق پژوهشسرا با مسابقه نور آشنا شده اید، نام پژوهشسرا را مشخص کنید
(11 رقم برای اتباع خارجی مقیم ایران)
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی
عضو تیم
در صورتی که از طریق پژوهشسرا با مسابقه نور آشنا شده اید، نام پژوهشسرا را مشخص کنید
(11 رقم برای اتباع خارجی مقیم ایران)
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی
عضو تیم
در صورتی که از طریق پژوهشسرا با مسابقه نور آشنا شده اید، نام پژوهشسرا را مشخص کنید
(11 رقم برای اتباع خارجی مقیم ایران)
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد!

اطلاعات ثیت شد

در ثبت اطلاعات شما خطایی بوجود آمد. دوباره مراحل را طی کنید.

خطا
ثبت نام شروع شد!