معیارهای داوری

الف - ضوابط ضروری (عدم رعایت آنها موجب حذف فیلم می شود)

۱- رعایت کامل ایمنی و اجتناب از موارد خطر آفرین
۲- دقت علمی در اجرای آزمایش در موضوعات ماده و انرژی یا عملکرد خوب ساز و کار ساخته شده
۳- جذابیت ارایه و صحت و دقت و علمی بودن توضیحات.
۴- مستند سازی و ارائه مستندات مراحل انجام آزمایش. این مستندات که به صورت عکس ها و فیلم های پشت صحنه است، که نشان دهنده نقش دانش آموزان در انجام آزمایش یا ساخت ابزار باشد.


ب - ضوابط اختیاری که موجب بالا رفتن امتیاز فیلم می شود.

۵- جذاب بودن آزمایش انجام شده یا ساز و کار ساخته شده
۶- کیفیت فیلم ساخته شده و مطلوب بودن آن برای نمایش تلویزیونی (نظم محیط - کادر بندی مناسب تصویر - نور مناسب - وضوح نمایش آزمایش یا ابزار)
۷- معرفی یا نشان دادن کاربرد معمول آزمایش یا ابزار ساخته شده یا ارائه پیشنهاد برای کاربرد آن باشد.
۸- کمک فیلم ساخته شده به فهم عمیق تر مطالب درسی بینندگان
۹- معرفی مکتوب منابع علمی و فنی و معرفی افرادی که به گروه در انجام کار کمک کرده اند (مانند معلم، پژوهشسرا، خانواده، دوستان . . . .)
۱۰- حضور مخاطبان دیگر در هنگام انجام آزمایش یا نمایش عملکرد ساز و کار

ثبت نام شروع شد!