شرایط ارسال فیلم ها

• فیلم های ارسالی باید حداکثر ۱ دقیقه (۶۰ ثانیه) باشند.
• فیلم‌های با طول ۶۱ ثانیه و بیشتر داوری نخواهند شد.
• حداکثر حجم قابل قبول فایل ارسالی 40 مگابایت است.
• علاوه بر فیلم تهیه‌شده به‌عنوان محصول اصلی، ارسال چند تصویر یا یک مستند (حداکثر ۱ دقیقه) از پشت‌صحنه آزمایش های انجام‌شده (ابزار و فعالیت گروه و موارد جالب) که اعضای گروه هم در آن‌ها حضورداشته باشند الزامی است.
• ذکر نام یا موضوع آزمایش در ابتدای فیلم های ارسالی الزامی است.
• تعداد فیلم آزمایشهای علمی که توسط هر گروه ارسال می شود، محدودیت ندارد.
• فیلم ها بایستی به صورت مستند تهیه شود و فیلمهایی که به صورت انیمیشن، موشن گرافی، اینفوگرافی و غیره باشد پذیرفته نمی شوند.

ثبت نام شروع شد!