با توجه به اینکه بر اساس فیلم‌های ارسالی برنامه تلویزیونی هفتگی تهیه می‌شود، فیلم‌ها هر هفته داوری میشود. شش فیلم برتر هر هفته در برنامه تلویزیونی هفته بعد نمایش داده می‌شود و با انتخاب تماشاگران و بینندگان تلویزیونی به دو فیلم هر کدام یک سکه بهار آزادی اهدا میشود.
فیلمهایی که زودتر ارسال می‌شوند زودتر داوری شده و فیلم‌های منتخب در برنامه تلویزیونی هفته بعد پخش میشود.

تشکیل تیم

تشکیل تیم

زمان باقی مانده برای ثبت ناممشخصات سرگروه

تشکیل تیم

حساب کاربری شما ساخته شد


حساب کاربری شما ساخته شد و کلمه عبور برایتان پیامک شد!

ممکن است به دلیل مسدود بودن پیامک های تبلیغاتی، پیامک کلمه عبور را دریافت نکنید.
در این صورت کد ملی خود را به شماره 09190757135 پیامک نمایید تا کلمه عبور حداکثر ظرف مدت 24 ساعت آینده برای شما ارسال شود.\

ورود

انتخاب پایهابتدایی دوره اول
(اول، دوم و سوم ابتدایی)
ابتدایی دوره دوم
(چهارم، پنجم و ششم ابتدایی)
متوسطه دوره اول
(هفتم، هشتم و نهم)
متوسطه دوره دوم
(دهم، یازدهم و دوازدهم)
تشکیل تیم تشکیل تیم

پسر

دختر


تیم شما چند نفر است؟

تشکیل تیم تشکیل تیم

دو نفر

سه نفر


مشخصات افراد

سرگروه تیم
در صورتی که آزمایش خود را در پژوهش سرا انجام می دهید، نام آن را مشخص فرمایید.
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی
عضو تیم
در صورتی که آزمایش خود را در پژوهش سرا انجام می دهید، نام آن را مشخص فرمایید.
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی

مشخصات افراد

سرگروه تیم
در صورتی که آزمایش خود را در پژوهش سرا انجام می دهید، نام آن را مشخص فرمایید.
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی
عضو تیم
در صورتی که آزمایش خود را در پژوهش سرا انجام می دهید، نام آن را مشخص فرمایید.
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی
عضو تیم
در صورتی که آزمایش خود را در پژوهش سرا انجام می دهید، نام آن را مشخص فرمایید.
تاریخ تولد

عکس پرسنلی


عکس پرسنلی

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد!

اطلاعات ثیت شد

در ثبت اطلاعات شما خطایی بوجود آمد. دوباره مراحل را طی کنید.

خطا