معیارهای داوری

۱- موضوع فیلم می تواند یکی از موارد ذیل باشد:

• اجرای نمایش علمی در حضور مخاطبان
• انجام آزمایش برای معرفی پدیده های علمی
• انجام آزمایش برای کمک به فهم عمیق تر مطالب درسی
• انجام آزمایش در حوزه تاریخ علوم و اختراعات
• نمایش کاربردهای فناورانه پدیده های علمی
• آموزش ساخت ابزار و کاردستی
• اجرای شعبده بازی علمی
• مستند سازی یک کار تحقیقی آزمایشگاهی
• مستند سازی مراحل ساخت یک وسیله

۲- معیارهای امتیاز دهی و داوری

• جذابیت نمایشی برای همگان، مهمترین شاخص‌ ارزیابی آثار است.
• دقت علمی بیان موضوع
• کیفیت اجرای آزمایش یا ساخت ابزار
• تاثیر گذاری بر مخاطب و ارزش آموزشی اثر
• میزان تلاش و همکاری گروهی در ساخت اثر
• کیفیت ساخت فیلم
• قابلیت نمایش فیلم در برنامه تلویزیونی

ثبت نام!